страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Пловдив, Болгария

Пловдивски университет

Типы университетов: университеты
Статус: государственные

Контакт:

24 Tzar Asen str. 4000 Plovdiv
Tel.: (359 32) 629094
Fax: (359 32) 628390

первый уровень — бакалавриат
Наука
Computer chemistry;Изучение на языке больгарскем
Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;Изучение на языке больгарскем
Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Анализ и контрол;Изучение на языке больгарскем
Ар­хео­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Бал­ка­ни­сти­ка;Изучение на языке больгарскем
Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;Изучение на языке больгарскем
Бизнес математика;Изучение на языке больгарскем
Био­ин­фор­ма­ти­ка;Изучение на языке больгарскем
БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
Био­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да.Изучение на языке больгарскем
Био­ло­гия и хи­мия;Изучение на языке больгарскем
Био­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Биология и английски език;Изучение на языке больгарскем
Биология, човешко поведение и здраве;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и ис­то­рия с културен мениджмънт;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и италиански език;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и китайски език;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и ру­ски език;Изучение на языке больгарскем
Бъл­гар­ски език и тур­ски език;Изучение на языке больгарскем
Български език и иврит;Изучение на языке больгарскем
Български език и корейски език;Изучение на языке больгарскем
Графичен дизайн с реклама;Изучение на языке больгарскем
Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство (пиано, акордеон, китара, ударни инструменти и пеене);Изучение на языке больгарскем
Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;Изучение на языке больгарскем
Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;Изучение на языке больгарскем
Екологична химия;Изучение на языке больгарскем
Ет­но­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);Изучение на языке больгарскем
Ин­фор­ма­ти­ка;Изучение на языке больгарскем
Ин­фор­ма­цион­на фи­зи­ка и телеко­му­ни­ка­ции;Изучение на языке больгарскем
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;Изучение на языке больгарскем
Ис­то­рия;Изучение на языке больгарскем
Ком­пютър­на хи­мия;Изучение на языке больгарскем
Консервационна биология и екотуризъмИзучение на языке больгарскем
Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;Изучение на языке больгарскем
Лингвистика с бизнес администрация.Изучение на языке больгарскем
Лингвистика с маркетинг;Изучение на языке больгарскем
Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка.Изучение на языке больгарскем
Ма­те­ма­ти­ка;Изучение на языке больгарскем
Мак­ро­ико­но­ми­ка;Изучение на языке больгарскем
Мар­ке­тинг;Изучение на языке больгарскем
Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Ме­ди­цин­ска хи­мия;Изучение на языке больгарскем
Меж­ду­на­род­ни ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния;Изучение на языке больгарскем
Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Музика;Изучение на языке больгарскем
На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;Изучение на языке больгарскем
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии.Изучение на языке больгарскем
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;Изучение на языке больгарскем
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;Изучение на языке больгарскем
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;Изучение на языке больгарскем
Пе­да­го­ги­ка;Изучение на языке больгарскем
ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
По­ли­то­ло­гия.Изучение на языке больгарскем
Пра­во.Изучение на языке больгарскем
Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;Изучение на языке больгарскем
Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;Изучение на языке больгарскем
При­лож­на лин­гви­сти­ка;Изучение на языке больгарскем
При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;Изучение на языке больгарскем
Психо­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Ру­ска фи­ло­ло­гия;Изучение на языке больгарскем
Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – Чеш­ки език, Пол­ски език, Сръб­ски и хърватски eзик;Изучение на языке больгарскем
Со­ци­оло­гия и науки за човека;Изучение на языке больгарскем
Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;Изучение на языке больгарскем
Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;Изучение на языке больгарскем
Со­циал­ни дей­но­сти;Изучение на языке больгарскем
Софтуерни технологии и дизайн;Изучение на языке больгарскем
Социална антропология;Изучение на языке больгарскем
Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;Изучение на языке больгарскем
Сто­пан­ско упра­вле­ние;Изучение на языке больгарскем
Телекомуникации с мениджмънт;Изучение на языке больгарскем
Телематика;Изучение на языке больгарскем
Тео­ло­гия.Изучение на языке больгарскем
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка.Изучение на языке больгарскем
ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
Фи­ло­со­фия;Изучение на языке больгарскем
ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
Физика с информационни технологии;Изучение на языке больгарскем
ФИЗИЧЕСКИ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
Финанси;Изучение на языке больгарскем
Френска филология;Изучение на языке больгарскем
ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Изучение на языке больгарскем
Хи­мия и фи­зи­ка.Изучение на языке больгарскем
Хи­мия с мар­ке­тинг;Изучение на языке больгарскем
Хи­мия;Изучение на языке больгарскем
Химия с английски език;Изучение на языке больгарскем
ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:Изучение на языке больгарскем
Сайт вуза: www.uni-plovdiv.bg/

Карта

Privacy Policy