страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Скопье, Македония

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Типы университетов: университеты
Статус: государственные

первый уровень — бакалавриат
Наука
AgroekonomikaИзучение на языке македонскем
FitomedicinaИзучение на языке македонскем
АГРОЕКОНОМИКАИзучение на языке македонскем
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈАИзучение на языке македонскем
БиологијаИзучение на языке македонскем
Биологија-хемијаИзучение на языке македонскем
Ветеринарна медицинаИзучение на языке македонскем
ГеографијаИзучение на языке македонскем
ГЕОДЕЗИЈАИзучение на языке македонскем
ГЕОТЕХНИКАИзучение на языке македонскем
ГрадежништвоИзучение на языке македонскем
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВОИзучение на языке македонскем
графикаИзучение на языке македонскем
Драмски актериИзучение на языке македонскем
Е-бизнисИзучение на языке македонскем
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВОИзучение на языке македонскем
ЕкономијаИзучение на языке македонскем
Етнологија и антропологијаИзучение на языке македонскем
животните биотехнологијаИзучение на языке македонскем
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНАИзучение на языке македонскем
ИНЖЕНЕРСТВО НА МЕБЕЛ И ДРВОИзучение на языке македонскем
ИнформатикаИзучение на языке македонскем
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАИзучение на языке македонскем
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВОИзучение на языке македонскем
МаркетингИзучение на языке македонскем
МатематикаИзучение на языке македонскем
Математика-физикаИзучение на языке македонскем
МенаџментИзучение на языке македонскем
механизацијаИзучение на языке македонскем
Надворешна трговијаИзучение на языке македонскем
Наставните програмиИзучение на языке македонскем
ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВОИзучение на языке македонскем
Одборот за природни ресурси и заштита на животната средина во земјоделствотоИзучение на языке македонскем
ПОЛЕДЕЛСТВОИзучение на языке македонскем
политички студииИзучение на языке македонскем
Правни студииИзучение на языке македонскем
Преработените земјоделски производи од животинско потеклоИзучение на языке македонскем
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИИзучение на языке македонскем
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУНИзучение на языке македонскем
растителни биотехнологијаИзучение на языке македонскем
скулптураИзучение на языке македонскем
сликаИзучение на языке македонскем
Сметководство и ревизијаИзучение на языке македонскем
студии по новинарствоИзучение на языке македонскем
Студиска програма: ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕРИзучение на языке македонскем
Студиска програма: ПРОЕКТИРАЊЕ И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕРИзучение на языке македонскем
Театарска и филмска драматургијаИзучение на языке македонскем
Театарска режијаИзучение на языке македонскем
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТОИзучение на языке македонскем
ФизикаИзучение на языке македонскем
Финансиски менаџментИзучение на языке македонскем
ХемијаИзучение на языке македонскем

Аспирантураболее »
Безбедност на храна Изучение на языке македонскем
безбедност, одбрана и мир Изучение на языке македонскем
Ветеринарна медицина Изучение на языке македонскем
Геотехника Изучение на языке македонскем
Демографија Изучение на языке македонскем
Економски науки Изучение на языке македонскем
Електротехника и информациски технологии Изучение на языке македонскем
Индустриско инженерство и менаџмент Изучение на языке македонскем
историја Изучение на языке македонскем
Историја на уметност и археологија Изучение на языке македонскем
класични студии Изучение на языке македонскем
Конструкции Изучение на языке македонскем
Машинство Изучение на языке македонскем
Металургија Изучение на языке македонскем
Метрологија Изучение на языке македонскем
образование Изучение на языке македонскем
Организациски науки и управување Изучение на языке македонскем
политички студии Изучение на языке македонскем
правни студии Изучение на языке македонскем
психологија Изучение на языке македонскем
рехабилитација Изучение на языке македонскем
Сообраќајна инфраструктура Изучение на языке македонскем
социјална работа и социјална политика Изучение на языке македонскем
социологија Изучение на языке македонскем
Статистички методи за бизнис и економија Изучение на языке македонскем
студии по новинарство Изучение на языке македонскем
Технологија Изучение на языке македонскем
филозофија Изучение на языке македонскем
Хидротехника Изучение на языке македонскем

MBAболее »
МБА - Менаџмент Изучение на языке македонскем

Другие университетские программыболее »

Факультетыболее »
Градежниот факултет
Економски факултет
Јустинијан Први на Правниот факултет
Машински факултет
Медицински факултет
На Филозофскиот факултет
Свети Климент Охридски на Педагошкиот факултет
Факултет за архитектура
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за компјутерски науки и инженерство
Факултет за музичка уметност
Факултет за природни науки и математика
Факултет за стоматологија
Факултет за физичка култура
Факултет Технолошко-металуршки
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултетот за ликовни уметности
Фармацевтски факултет
Шумарски факултет
Мисијата на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" е тој да биде:

● автономен, научен, високообразовен универзитет, кој обезбедува наставна, научна и апликативна дејност во техничките, природно-математичките, биотехничките, уметничките, медицинските и општествените науки;
● универзитет посветен на негувањето и на интернационалната афирмација на традиционалните обележја и вредности на македонскиот народ (македонскиот јазик, историјата, литературата и културата) и, истовремено, на негувањето на културните вредности на другите етнички заедници во РМ;
● универзитет отворен за сите студенти врз основа на еднаквост и резултати, без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, културно и социјално потекло;
● универзитет кој ја усогласува својата академска понуда со потребите на своето социјално опкружување и е во постојан динамичен однос со него;
● универзитет кој креира стимулативна околина за своите вработени, овозможувајќи им развој на нивните способности, со цел за исполнување на неговата мисија;
● универзитет кој развива доживотно и континуирано образование;
● универзитет определен за постигнување на европските норми и стандарди во сите области на своето дејствување.
Сайт вуза: www.ukim.edu.mk/

Карта

Privacy Policy