страна
город
группы специальностей 
язык обучения 
статус университетов  
Презентация университета
Штип, Македония

Универзитетот Гоце Делчев – Штип

Типы университетов: университеты
Статус: государственные

Контакт:

ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија
Телефон: +389 32 550 000

первый уровень — бакалавриат
Наука
AgromanagementИзучение на языке македонскем
Optometrics и око оптикаИзучение на языке македонскем
PhytomedicineИзучение на языке македонскем
Renewable energy sourcesИзучение на языке македонскем
Systems for automatic managementИзучение на языке македонскем
АкушерствоИзучение на языке македонскем
Англиски - Наставник програма за обукаИзучение на языке македонскем
Англиски и толкување програматаИзучение на языке македонскем
АптекаИзучение на языке македонскем
АрхеологијатаИзучение на языке македонскем
Архитектура и дизајнИзучение на языке македонскем
Бизнис информатикаИзучение на языке македонскем
Бизнис логистикаИзучение на языке македонскем
БиологијаИзучение на языке македонскем
Гастрономија, исхрана и диететикаИзучение на языке македонскем
ГеографијаИзучение на языке македонскем
ГеологијатаИзучение на языке македонскем
ГеомеханикаИзучение на языке македонскем
Германски - преведување и толкување програмаИзучение на языке македонскем
Германски - Програма ПедагошкиотИзучение на языке македонскем
ГрадежништвоИзучение на языке македонскем
ЕнологијаИзучение на языке македонскем
Забни техничари - prosthodontistsИзучение на языке македонскем
Здравствен менаџментИзучение на языке македонскем
ЗеленчукИзучение на языке македонскем
Инженеринг на природните ресурсиИзучение на языке македонскем
ИнформатикаИзучение на языке македонскем
Информатика за наставаИзучение на языке македонскем
ИсторијаИзучение на языке македонскем
Компјутерски инженеринг и технологијаИзучение на языке македонскем
Компјутерски наукиИзучение на языке македонскем
Логистика (индустриски логистика)Изучение на языке македонскем
ЛозарствотоИзучение на языке македонскем
Македонски јазик и литература - Настава разбираИзучение на языке македонскем
Македонски јазик и литература - применети студииИзучение на языке македонскем
МатематикаИзучение на языке македонскем
Математика за наставаИзучение на языке македонскем
Медицински лабораториски техничариИзучение на языке македонскем
Медицински сестриИзучение на языке македонскем
Менаџмент и претприемништвоИзучение на языке македонскем
Наставната програмаИзучение на языке македонскем
Нови технологии и материјалиИзучение на языке македонскем
Новинарство и за односи со јавностаИзучение на языке македонскем
Општа медицинаИзучение на языке македонскем
Општата програмаИзучение на языке македонскем
Основното образованиеИзучение на языке македонскем
ПоледелствотоИзучение на языке македонскем
Правни студииИзучение на языке македонскем
Превод и толкување на турски јазик и книжевностИзучение на языке македонскем
Предучилишна настава и образованиеИзучение на языке македонскем
Преработка на производи од животинско потеклоИзучение на языке македонскем
Рударството инженерингИзучение на языке македонскем
Рурален развојИзучение на языке македонскем
Сметководство, финансии и ревизијаИзучение на языке македонскем
СтоматологијаИзучение на языке македонскем
Текстил, дизајн и менаџментИзучение на языке македонскем
Текстилни инженерингИзучение на языке македонскем
Туризам - ГевгелијаИзучение на языке македонскем
Турски - Програма ПедагошкиотИзучение на языке македонскем
ФизиотерапевтиИзучение на языке македонскем
Финансиски менаџментИзучение на языке македонскем
Хотел-ресторан се разбираИзучение на языке македонскем

второй уровень — магистратура
Наука
Архитектура и дизајнИзучение на языке македонскем
ГеологијатаИзучение на языке македонскем
ГрадежништвоИзучение на языке македонскем

Аспирантураболее »
За заштита на растенијата Изучение на языке македонскем
Ија и геофизиката Изучение на языке македонскем
Компјутерски техники и информатика Изучение на языке македонскем
Науката за почвата и хидрологијата Изучение на языке македонскем
Поледелството Изучение на языке македонскем
Рударството инженеринг Изучение на языке македонскем

Факультетыболее »
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Информатика
Машински факултет
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филолошки факултет
Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустриски и технолошки трендови креираме извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. 16.000 студенти веќе го препознаа Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, како одлична можност за својот академски раст. Стигни до твојата животна цел! Препознај ја својата иднина!
Сайт вуза: www.ugd.edu.mk/index.php/en/

Карта

Privacy Policy